این وبسایت در حال جذب مشتری جهت ارائه دستگاه کارتخوان میباشد.
ما بصورت رسمی بازاریاب شرکت آیریک میباشیم. که البته برای بازاریابی و فروش بیشتر در سطح کشور از تمامی توان فنی خود در زمینه دیجیتال مارکتینگ بهره میبریم. و بدین منظور این وبسایت پایگاهی جامع و کامل در زمینه دستگاههای کارتخوان تبدیل شده است.